Division

Dosyayı İndir

BÖLÜNME

KISMİ BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER

 A) Kısmi Bölünecek şirket tarafından;
1) Bölünme sözleşmesi ve/veya planının onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 adet)
2) Bölünme sözleşmesi ve/veya planı (TTK 166-167), ( 2 asıl )
3) Kısmi bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu hallerde değişik şirket sözleşmesi metni (2 asıl)
4) Kısmi bölünmede, bölünen şirketin kalan net malvarlığının şirket borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna ilişkin tespitin yapıldığı; sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise bu hususun da tespitinin yapıldığı
YMM veya SMMM raporu (2 asıl) ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
5) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.
6) Yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporu(TTK 169) (2 asıl).  Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.
7) Ortaklara inceleme hakkı çağrı ilanı; Genel kurul kararından iki ay önce şirket ortaklarına, inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesi(TTK-171). Ancak
YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.
8) Alacaklılara çağrı ilanı (1 asıl-1 fotokopi); Alacaklılarına yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı sicil gazetelerinin birer örneği (TTK 174 – 175)

 

B) Kısmi Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından;
1) Bölünme sözleşmesi ve/veya planının onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği(2 adet)
2) Bölünme sözleşmesi ve/veya planı (TTK 166-167), (2 adet)
3) Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri,
4) Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM Raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (2 adet)
5) Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (2 adet)
6) Varsa sermaye artırımına ilişkin belgeler,
7) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.
8) Yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporu(TTK 169) (2 adet). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.
9) Ortaklara inceleme hakkı çağrı ilanı; Genel kurul kararından iki ay önce şirket ortaklarına, inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesi(TTK-171). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.
10) Alacaklılara çağrı ilanı (2 asıl );Alacaklılarına yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı sicil gazetelerinin birer örneği (TTK 174 – 175)

EK BİLGİ

* Sermayenin; Azaltılması ile artırılmasının eş zamanlı olarak yapılması halinde Başvuru ve belgeler (TSY Madde 81 ve 98)

* Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda artırılmasına karar verilmesi halinde, aşağıdaki belgeler de müdürlüğe verilir:

a) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 ADET)

b) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeye ilişkin banka mektubu ve ödeme dekontları ibraz edilmelidir. Azaltılan sermaye tutarından daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu ve ödeme dekontlarının ibraz edilmesi gerekir.  Azaltılan sermayeden daha fazla sermaye artışı için aşan tutar bakımından Sadece Anonim Şirketler aşan tutarın 1/4 ünü bloke yatacak olup Limited Şirketler için herhangi bir bloke/ödeme yükümlüğü yoktur. 

c) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni (2 asıl)

ç) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

d) Yeminli Mali Müşavir veya SMMM raporu yada denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (2 ‘ ŞER ADET)
     1-) Sermayenin tamamının ödendiğine,
     2-) Sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığına
     3-) Şirket özvarlığının tespitine ilişkin

 1. TTK 159 ila 179 uncu maddelerde düzenlenmiştir.
   
 2. Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir.
   
 3. Kısmi Bölünme; Bir sermaye şirketi veya kooperatifin bilançosunda yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet birimleri ve bunlara bağlı her türlü hak ve malların kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife, karşılığında devreden şirketin veya kooperatifin ortaklarına veya şirketin veya kooperatifin kendisine devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.
 1. Bölünme;
   
 2. Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan tüm şirketlerde mevcut payları oranında şirket payları veriliyorsa oranların korunduğu bölünmedir.
   
 3. Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları veriliyorsa oranların korunmadığı bölünmedir.

 

TESCİL

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ MADDE 129-
(1) Bölünmeye katılan şirketlerin tamamı, bölünme kararlarının tescili için ilgili müdürlük veya müdürlüklere başvurmadan tescil yapılamaz.

(2) Bölünen şirket, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.

(3) Bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe aşağıdaki olgular tescil edilir:

a) Bölünme kararı ve tarihi.

b) Bölünmenin tam veya kısmi olup olmadığı.

c) Tam bölünme halinde şirketin infisah ettiği.

ç) Bölünmeye katılan diğer şirketlerin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, kayıtlı olduğu müdürlük.

d) Gereken hallerde kısmi bölünmeye bağlı olarak gerçekleştirilen sermaye azaltılması.

(4) Bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlük bölünme kararının tescilini, bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir.

(5) Bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlüğe aşağıdaki olgular tescil edilir:

a) Bölünme kararı ve tarihi.

b) Bölünme işlemine bağlı olarak yapılan sermaye artırımı.

c) Bölünme sonucunda yeni kurulacak, şirketin kuruluşunun tescili için gerekli olan tüm bilgiler.

ç) Kısmi bölünme sonucunda yapılan sermaye artırımında çıkarılan payların, bölünen şirkete mi yoksa ortaklarına mı tahsis edildiği.

d) Tam bölünme sonucu infisah eden şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, varsa işletme adı ve merkezi.

(6) Bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir. Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.

(7) Bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlükler; bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan ve müdürlüklerinde kayıtlı olan şirket tarafından devralınan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; yeni hak sahiplerini, bölünme kararlarının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirir.

UYARILAR

a) Bölünme yoluyla yeni kuruluş yapılıyorsa kurulan şirket anasözleşmesi bölünme planına eklenir (TTK 169/3)

b) Bölünmeye katılan şirketler, öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadır.

c) Öngörülen teminat sağlanmadan bölünme planı veya bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamaz.

d) Bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği ispat edilirse teminat altına alma yükümlülüğü ortadan kalkar.

e) Bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması halinde Kanunun alacaklılara çağrı ilanına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Alacaklılara çağrının yanında ayrıca azaltıma ilişkin rapor ve bekleme süresi de işlemez.

f) Devralan şirket sermayesi, devreden şirket ortaklarının haklarını koruyacak oranda artırılır.

g) Bölünme sebebiyle sermaye artırımında ve yeni kuruluşta kanunun ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

ğ) Devralan şirket kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olsa ve tavan müsait olmasa bile tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir.

h) Bölünme yoluyla yeni şirket veya kooperatif kuruluyorsa Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanununun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulanır.

ı) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurul kararından iki ay önce merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca SPK’nun uygun gördüğü yerlerde;

 

-Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını

-Bölünme raporunu

-Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançolarını

Ortaklarının incelemesine sunar.

i) “Küçük ve orta” ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.

j) “Küçük ve orta” ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.

k) Bölünen şirket, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.

l) Bölünme suretiyle bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir.

m) Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ (PLANI)

1) Bölünmeye Katılan Şirketlerin(TTK-167/1-a);
Bölünen Firma Bilgileri

Ticaret Unvanı

 

Şirket Türü

 

Merkez Adresi

 

Ticaret Sicil No

 

Mersis Numarası

 


Devralan Firma Bilgileri

Ticaret Unvanı

 

Şirket Türü

 

Merkez Adresi

 

Ticaret Sicil No

 

Mersis Numarası

 


2) Bölünmeye esas değerlerin envanterini, taşınmazları, kıymetli evrak ve maddi olmayan malvarlığını tek tek gösteren liste (TTK-167/1-b)

----------

3) a) Payların değişim oranını ve gerektiğinde ödenecek denkleştirme tutarları(TTK-167/1-c);

Ortaklar

Bölünme öncesi payların toplam paylara oranı

Bölünme sonrası payların toplam paylara oranı

Payların Değişim Oranı

Denkleştirme Tutarı* (gerektiğinde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3) b) devreden şirketin ortaklarının, devralan şirketteki ortaklık haklarına ilişkin açıklamalar

----------

4) Varsa; devralan şirketin intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tanınan haklar (TTK-167/1-d)

----------

5) Şirket paylarının değişim şekli (TTK-167/1-e)

----------

6) Şirket paylarının bilanço karına hangi tarihten itibaren hak kazanacakları hususu (TTK-167/1-f)

----------

7) Bölünmek suretiyle devreden şirketin işlemlerinin hangi tarihten itibaren devir alan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı (TTK-167/1-g)

----------

8) Yönetim organlarının üyelerine, müdürlere, yönetim hakkına sahip diğer kişilere ve denetçilere tanınan özel menfaatler (TTK-167/1-h)

----------

9) Bölünme sonucu devralan şirkete veya şirketlerle geçen iş ilişkilerinin listesi (TTK-167/1-i)

----------

10) Bölünme yoluyla yeni kuruluş yapılıyorsa kurulan şirket anasözleşmesi (TTK 169/3)

----------

İşbu bölünme sözleşmesi/planı TTK 166 ya göre ……/…../20…. tarihinde düzenlenmiştir.

Devir alan şirket/ler ünvanı /Yetkili adı-soyadı imza (yeni kuruluş ise boş bırakınız)

 

 

 

Bölünen Şirket/ler ünvanı / Yetkili adı-soyadı imza

 

 

BÖLÜNME RAPORU

1) Bölünmenin amacı ve sonuçları,

a)    Bölünmenin amacını açıklayın

………………………………………..

 

b) Bölünmenin sonuçlarını açıklayın

…………………………………..

2) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı (olduğu gibi yazılacak)

3) Değişim oranının saptanmasında payların değerlemesine ilişkin özellikler

4) Varsa, bölünme dolayısı ile ortaklar için doğacak ek ödeme yükümlülükleri, diğer kişisel edimler ve sınırsız sorumlulukları

5) Bölünmeye katılan şirket türlerinin farklı olması halinde, ortakların yeni tür sebebiyle söz konusu olan yükümlülükleri

6) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriği, varsa sosyal planın içeriği

7) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri

8) Bölünen şirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren şirket yetkilerince imzalı beyan; Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan.

İşbu bölünme raporu Türk Ticaret Kanunu Madde 169 a göre ....../...../......... tarihinde düzenlenmiştir.

Bölünen Şirket                                                                                                               Devir alan Şirket

Yetkili adı soyadı imza                                                                                               Yetkili adı soyadı imza

 

 

 

KISMİ OLARAK BÖLÜNEN ŞİRKETİN;

KISMİ BÖLÜNMEYE KONU MAL VARLIĞININ TESPİTİNE VE

SERMAYE AZALTIMINA GEREK OLUP OLMADIĞINA, KISMİ OLARAK BÖLÜNEN ŞİRKETİN

BÖLÜNME SONRASI KALAN NET MAL VARLIĞININ TESPİTİNE DAİR

SMMM RAPORU

 

Rapor Tarihi       : …. /…./20...

Rapor Sayısı       : 20../                 

 

1) İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN;

 

Adı Soyadı                        

 

Bağlı Bulunduğu Oda

……….. SMMM Odası

Ruhsat Numarası    

 

Oda Sicil Numarası    

 

Büro Sicil Numarası

 

Kaşe Numarası           

 

İş Adresi                             

 

Telefon

 

Vergi Dairesi-Numarası

 

 

2) TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN;

Ünvanı                              

 

Adresi                                

 

Vergi Dairesi,  Hesap No

 

Sermayesi                        

 

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Edremit TSM

Ticaret Sicil Numarası

 

Mersis Numarası

 


3) ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

(Kısmi Bölünmenin Gerçekleştiği Döneme Ait Yasal Defterler)                                                                                                       

YILI

YASAL DEFTERİN NEVİ

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ / NO

 

Yevmiye

 

 

 

Defteri Kebir

 

 

 

Envanter

 

 

 

4) KISMİ OLARAK BÖLÜNEN ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINA AİT BİLGİLER:

Adı Soyadı

Pay Oranı

T.C. Kimlik No

Uyruğu

Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) KISMİ BÖLÜNEN ŞİRKETİN SERMAYESİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

……………….  Limited / Anonim Şirketi’nin …/…/…. tarihi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda görülen sermayesinin tamamı ödenmiştir / ödenmemiştir.
 

a) Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları

İlgili Hesap Döneminde Nakdi Sermaye Ödeme Tarihleri

Nakdi Sermaye Ödeme Tutarı

Yevmiye Maddesi Tarih

Yevmiye Maddesi No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ayni sermaye ödemesi yoktur/vardır.

6) BÖLÜNEN ŞİRKETİN KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLEN MAL VARLIKLARI

Bilanço Kalemleri

Net Bilanço Değeri

Binalar (detaylı listelenebilir)

 

Tesis, Makine ve Cihazlar (detaylı listelenebilir)

 

Taşıtlar (detaylı listelenebilir)

 

Diğer(detaylı listelenebilir)

 

Toplam

 

 
7) ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

Cinsi

Adres Bilgisi

Ada Parsel No

Net Bilanço Değeri

GUD  Tespitine Yönelik Dayanak

Gerçeğe Uygun Değeri (GUD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Değer

 

 

 

 

 


8) ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLEN TAŞITLARIN LİSTESİ

Açıklama

Tipi

Tescil Olunan Sicil

Tescil Tarih ve No su

Net Bilanço Değeri

GUD Tespitine Yönelik Dayanak

Gerçeğe Uygun Değeri (GUD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Değer

 

 

 

 

 

 

 
9) ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ LİSTESİ

Açıklama (marka, patent v.b)

Tescil Olunan İlgili Kurum

Tescil Tarih

Tescil No

Gerçeğe Uygun Değerin Dayanağı

Gerçeğe Uygun Değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Değer

 

 

 

 

 

 

10) ŞİRKETİN ………. TARİHLİ KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLEN BORÇLARI
 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Tutar

 

Mali Borçlar

 

 

Ticari Borçlar

 

 

Diğer Borçlar

 

 

Alınan Avanslar

 

 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

 

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

 

 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

 

Toplam

 

 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Tutar

Mali Borçlar

 

Ticari Borçlar

 

Diğer Borçlar

 

Alınan Avanslar

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

 

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Toplam

 

Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı

 

       
 
11) SERMAYE AZALTILMASI DURUMUNDA; KISMİ BÖLÜNEN ŞİRKET BÜNYESİNDE KALAN NET MALVARLIĞINA VE BORÇLARA AİT BİLGİLER:
 

DÖNEN VARLIKLAR

Tutar

Hazır Değerler

 

Menkul Kıymetler

 

Ticari Alacaklar

 

Diğer Alacaklar

 

Stoklar

 

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

 

Diğer Dönen Varlıklar

 

Dönen Varlıklar Toplamı

 

DURAN VARLIKLAR

Tutar

Ticari Alacaklar

 

Diğer Alacaklar

 

Mali Duran Varlıklar

 

Maddi Duran Varlıklar

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

 

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

 

Diğer Duran Varlıklar

 

Duran Varlıklar Toplamı

 

BİLANÇO AKTİF TOPLAMI (DÖNEN VARLIKLAR + DURAN VARLIKLAR)

 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Tutar

 

Mali Borçlar

 

 

Ticari Borçlar

 

 

Diğer Borçlar

 

 

Alınan Avanslar

 

 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

 

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

 

 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

 

Toplam

 

 

       
 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Tutar

 

Mali Borçlar

 

 

Ticari Borçlar

 

 

Diğer Borçlar

 

 

Alınan Avanslar

 

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

 

Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

 

 

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

 

Toplam

 

 

KISA VE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI

 

       
 

SONUÇ:

1) Şirket Sermayesinin Ödenmesine İlişkin Tespit: Kısmi Bölünen …………..  Limited / Anonim Şirketi’nin ……….. tarihli bilançosunda görülen sermayesinin raporun beşinci bölümünde tespit edildiği gibi, tamamı ödenmiştir.

2) Kısmi Bölünen Şirketin Bölünen Malvarlığının Değer Tespiti: ……………. Limited / Anonim Şirketi’nin …/…/…. Tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde kısmi bölünen mal varlığının toplam ……… TL’sı olduğu, raporun 6. Bölümünde gösterildiği şekliyle tespit edilmiştir.

3) Kısmi Bölünen …………… Şirketi’nin Aktifinde Kayıtlı Sicile Tabi Varlıkların Tespiti : Raporun yedi, sekiz ve dokuzuncu bölümlerinde gösterildiği üzere şirketin tescile tabi taşınmazlarının, taşıtlarının ve fikri mülkiyet haklarının gerçeğe uygun değerleri ve ilgili sicil müdürlüklerine bildirimlerinin yapılması gerekliliğinin yerine getirilmiş olduğu tespit edilmiştir.

4) Sermaye Azaltımı İhtiyacına Yönelik Tespit: Kısmi bölünen ……………. Limited / Anonim Şirketi’nin, bölünme neticesinde devaralan şirketlerden ayni sermaye karşılığı elde ettiği hisse değerleri karşılığı olan bedel, şirket ortaklarına hisseleri oranında ödenecektir. Bu haliyle Kısmi bölünen ……………. Limited / Anonim Şirketi’nin, sermaye azaltması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır/çıkmamaktadır.

5) Kısmi Bölünen Şirketin Bölünme Sonrası Kalan Net Malvarlığının Tespiti : ……………. Limited / Anonim Şirketi’nin …/…/…. Tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde yasal defterlerle bilanço kalemlerinin uyumlu ve kısmi bölünme sonrası kalan net mal varlığının toplam ……… TL’sı olduğu raporun 11. bölümünde gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

2) Kısmi Bölünen Şirketin Bölünme Sonrası Borçlarının Tespiti : ……………. Limited / Anonim Şirketi’nin …/…/…. Tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde yasal defterlerle bilanço kalemlerinin uyumlu ve kısmi bölünme sonrası kalan borçlarının toplam ……… TL’sı olduğu raporun 11. bölümünde gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

3) Kısmi Bölünen Şirketin Bölünme Sonrası Kalan Net Malvarlığının, Şirket Borçlarını Karşılamaya Yeterli Olup Olmadığına İlişkin Tespit: ……………. Limited / Anonim Şirketi’nin …/…/…. Tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde yasal defterlerle bilanço kalemlerinin uyumlu ve bu haliyle kısmi bölünme sonrası kalan net mal varlığının toplamı olan ……….. TL’sının, şirket borçlarının toplamı olan  ……………. TL’sını karşıladığı / karşılamadığı tespit edilmiştir.

SMMM

Ekler:

 1. …/…./….. Tarihli Ayrıntılı Bilanço 
 2. Taşıtlara Ait Ruhsat Fotokopileri  
 3. Tapu fotokopileri
 4. Varsa gerçeğe uygun değer tespit raporları

5-   SMMM Faaliyet Belgesi

KOBİ

TANIMINA UYGUN İŞLETME ÖLÇÜTÜNÜN TESPİTİNE İLİŞKİN

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

 

Rapor Tarihi       : …. /…./20...

Rapor Sayısı       : 20.../

 

1) İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN ;

Adı Soyadı                        

 

Bağlı Bulunduğu Oda

EDREMİT SMMM Odası

Ruhsat Numarası    

 

Oda Sicil Numarası    

 

Büro Sicil Numarası

 

Kaşe Numarası           

 

İş Adresi                             

 

Telefon

 

Vergi Dairesi-Numarası

 

 

2) TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN/FİRMANIN;

Ünvanı                              

 

Adresi                                

 

Vergi Dairesi,  Hesap No

 

Sermayesi                        

 

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Edremit TSM

Ticaret Sicil Numarası

 

Mersis Numarası

 

 

3) ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı döneme ait defterler         :

YILI

YASAL DEFTERİN NEVİ

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ / NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-İŞLETME TÜRÜ*

Bağımsız İşletme

 

Ortak İşletme

 

Bağlı İşletme

 

 

2-KOBİ TANIMINA UYGUNLUK KRİTERLERİ

İlgili Yılın En Son Onaylanan Hesap Dönemi İle İlgili;

Çalışan Kişi Sayısı

Net Satış Hasılatı

Mali Bilanço Toplamı (TL)

 

 

 

 

3-İNCELEMELER:

Şirketin/Firmanın ….. dönemine ait çalışan sayısı, net satış hasılatı ve mali bilanço taplamı; şirketin ilgili dönem finansal tablolarına bakılarak, 6102 sayılı kanunun 1522. maddesi gereği 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘’Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında KOBİ tanımına uygunluk yukarıda belirtilen kriterlere göre tespit edilmiştir.

 

4-SONUÇ:

Şirketin/Firmanın, çalışan sayısı 250 kişiden az  ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan seçilen herhangi bir bilanço toplamı 40.000.000.- TL yi aşmadığından ………… Anonim / Limited Şirketi/Firma, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR 

Eki:

1)  … Dönemi Bilançosu

2) Yıllık çalışan sayısını gösteren Personel Hizmet Dökümü

3) SMMM Faaliyet Belgesi                                

 

T.C. EDREMİT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN

GAYRİMENKULLER

Kayıtlı Olduğu Sicil

Adres Bilgileri

Tapu Bilgileri

Değeri (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇLAR

Kayıtlı Olduğu Sicil

Plakası

Marka Model

Değeri (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kayıtlı Olduğu Sicil

Marka, Patent vb

Varsa Değeri (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER (Detaylı bilgileri yazılmalıdır)

Değeri (TL)

   
   
   

 

Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğünde ............. sicil numarası …………………………. Mersis numarası ile kayıtlı olan ..................................................................... ünvanlı şirketimiz; Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğünde ............. sicil numarası …………………………. Mersis numarası ile kayıtlı olan ..................................................................... ünvanlı şirkete tam bölünme/kısmi bölünme usulü ile bölünme kararı alması nedeniyle şirketimizin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki değerleri listelenmiştir.

Beyan ederiz. ...../...../20......

Kaşe/İmza

 

ŞAYET BEYAN EDİLECEK MAL VE HAKLAR YOKSA

 

T.C. EDREMİT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

BEYAN

 

    Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğünde ............. sicil numarası …………………………. Mersis numarası ile kayıtlı olan ..................................................................... ünvanlı şirketimiz; Edremit  Ticaret Sicili Müdürlüğünde ............. sicil numarası …………………………. Mersis numarası ile kayıtlı olan ..................................................................... ünvanlı şirkete tam bölünme/kısmi bölünme usulü ile bölünme kararı alması nedeniyle şirketimizin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal ve hakları bulunmamaktadır.

Beyan ederim/ederiz. ...../...../20......

Kaşe/İmza

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 171 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE ŞİRKET ORTAKLARININ BÖLÜNME İŞLEMİNİ İNCELEME HAKKINA DAİR İLAN

Ticaret Sicil No :……………………

Mersis Numarası            :……………………

Ticaret Unvanı  :……………………

Ticari Adresi                      :……………………

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim/Müdürler Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan ……. /….…/……..… tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi / Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları(gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince ……/….…/…….. tarihinden itibaren …………………………………..……………………………………………………………………………..adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 171inci maddesi gereğince ilan olunur.

 

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Adı – Soyadı

Kaşe – İmza

MADDE 171-(1)Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurul kararından iki ay önce, merkezlerinde, halka açık Anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde;

a)Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,

b)Bölünme raporunu,

c)(Mülga:26/6/2012-6335/42md.)

d)Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını

 ve varsa ara bilançoları, bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar.

(2)Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen inceleme hakkından vazgeçebilirler.

(3)Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karşılığı istenemez.

(4)Bölünmeye katılan şirketlerden herbiri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.

 

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ (PLANI)

1) Bölünmeye Katılan Şirketlerin(TTK-167/1-a);

Bölünen Firma Bilgileri

Ticaret Unvanı

 

Şirket Türü

 

Merkez Adresi

 

Ticaret Sicil No

 

Mersis Numarası

 

Devralan Firma Bilgileri

Ticaret Unvanı

 

Şirket Türü

 

Merkez Adresi

 

Ticaret Sicil No

 

Mersis Numarası

 


2) Bölünmeye esas değerlerin envanterini, taşınmazları, kıymetli evrak ve maddi olmayan malvarlığını tek tek gösteren liste (TTK-167/1-b)

----------

3) a) Payların değişim oranını ve gerektiğinde ödenecek denkleştirme tutarları(TTK-167/1-c);

Ortaklar

Bölünme öncesi payların toplam paylara oranı

Bölünme sonrası payların toplam paylara oranı

Payların Değişim Oranı

Denkleştirme Tutarı* (gerektiğinde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3) b) devreden şirketin ortaklarının, devralan şirketteki ortaklık haklarına ilişkin açıklamalar

----------

4) Varsa; devralan şirketin intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tanınan haklar (TTK-167/1-d)

----------

5) Şirket paylarının değişim şekli (TTK-167/1-e)

----------

6) Şirket paylarının bilanço karına hangi tarihten itibaren hak kazanacakları hususu (TTK-167/1-f)

----------

7) Bölünmek suretiyle devreden şirketin işlemlerinin hangi tarihten itibaren devir alan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı (TTK-167/1-g)

----------

8) Yönetim organlarının üyelerine, müdürlere, yönetim hakkına sahip diğer kişilere ve denetçilere tanınan özel menfaatler (TTK-167/1-h)

----------

9) Bölünme sonucu devralan şirkete veya şirketlerle geçen iş ilişkilerinin listesi (TTK-167/1-i)

----------

10) Bölünme yoluyla yeni kuruluş yapılıyorsa kurulan şirket anasözleşmesi (TTK 169/3)

----------

İşbu bölünme sözleşmesi/planı TTK 166 ya göre ……/…../20…. tarihinde düzenlenmiştir.

 

Devir alan şirket/ler ünvanı

Yetkili adı-soyadı imza

(yeni kuruluş ise boş bırakınız)

 

 

 

Bölünen Şirket/ler ünvanı

Yetkili adı-soyadı imza

 

 

T.C. EDREMİT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 174 VE 175 İNCİ MADDELERİ GEREĞİ ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (DEVRALAN)

 

Ticaret Sicil No             :  ……………………

Mersis Numarası          :……………………

Ticaret Unvanı             :………………………

Ticari Adresi                 :………………………

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz……/……/………tarihli Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu Kararı çerçevesinde devralan şirket olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ila 179 uncu maddelerine istinaden bölünme işlemi gerçekleştirecektir. 

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde …………………………………………………………………………………………… adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.

Bölünen Şirketin Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü           : ……………………

Ticaret Sicili Numarası :……………………

Mersis Numarası          :……………………

Ticaret Unvanı             :……………………

 

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

TC Kimlik No:

Adı Soyadı:

Kaşe – İmza

 

Kısmi Bölünme

TTK 159 ila 179 uncu maddelerde düzenlenmiştir.

Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir.

Kısmi Bölünme; Bir sermaye şirketi veya kooperatifin bilançosunda yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet birimleri ve bunlara bağlı her türlü hak ve malların kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife, karşılığında devreden şirketin veya kooperatifin ortaklarına veya şirketin veya kooperatifin kendisine devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.

Bölünme;

 1. Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan tüm şirketlerde mevcut payları oranında şirket payları veriliyorsa oranların korunduğu bölünmedir.
 2. Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları veriliyorsa oranların korunmadığı bölünmedir.

Başvuru ve belgeler

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ MADDE 128-

KISMİ BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER

A) Kısmi Bölünecek şirket tarafından;

1) Bölünme sözleşmesi ve/veya planının onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 asıl) (Limited Şirket)

2) Bölünme sözleşmesi ve/veya planı (TTK 166-167), ( 2 asıl )

3) Kısmi bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu hallerde değişik şirket sözleşmesi metni (2 asıl)

4) Kısmi bölünmede, bölünen şirketin kalan net malvarlığının şirket borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna ilişkin tespitin yapıldığı; sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise bu hususun da tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu (1 asıl) ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

5) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.

6) Yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporu(TTK 169) (2 asıl).  Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

7) Ortaklara inceleme hakkı çağrı ilanıGenel kurul kararından iki ay önce şirket ortaklarına, inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesi(TTK-171). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

8) Alacaklılara çağrı ilanı (1 asıl-1 fotokopi); Alacaklılarına yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı sicil gazetelerinin birer örneği (TTK 174 – 175)

 

 b) Kısmi Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından;

 1) Bölünme sözleşmesi ve/veya planının onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği(2 asıl) (Limited Şirket)

2) Bölünme sözleşmesi ve/veya planı (TTK 166-167), ( 2 asıl )

3) Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri,

4) Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM Raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (2 asıl)

5) Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (2 asıl)

6) Varsa sermaye artırımına ilişkin belgeler, 

- Sermayenin Yeni şeklini içeren  Tadil Metni (2 adet asıl)

- Deviralan şirketin, sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu müşavire ait faaliyet belgesi aslı ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile denetçilik belgesi

7) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.

8) Yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporu(TTK 169) (1 asıl)Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

9) Ortaklara inceleme hakkı çağrı ilanıGenel kurul kararından iki ay önce şirket ortaklarına, inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesi(TTK-171). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

10) Alacaklılara çağrı ilanı (2 asıl );Alacaklılarına yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı sicil gazetelerinin birer örneği (TTK 174 – 175)

 

EK BİLGİ

Sermayenin; Azaltılması ile artırılmasının eş zamanlı olarak yapılması halinde Başvuru ve belgeler (TSY Madde 81 ve 98)

Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda artırılmasına karar verilmesi halinde, aşağıdaki belgeler de müdürlüğe verilir:

a) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 asıl)

b) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeye ilişkin banka mektubu ve ödeme dekontları ibraz edilmelidir. Azaltılan sermaye tutarından daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu ve ödeme dekontlarının ibraz edilmesi gerekir.  Azaltılan sermayeden daha fazla sermaye artışı için aşan tutar bakımından Sadece Anonim Şirketler aşan tutarın 1/4 ünü bloke yaptıcak olup Limited Şirketler için herhangi bir bloke/ödeme yükümlüğü yoktur.  

c) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni (1 asıl)

ç) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

d) Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

 

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ MADDE 129-

(1) Bölünmeye katılan şirketlerin tamamı, bölünme kararlarının tescili için ilgili müdürlük veya müdürlüklere başvurmadan tescil yapılamaz.

(2) Bölünen şirket, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.

(3) Bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe aşağıdaki olgular tescil edilir:

a) Bölünme kararı ve tarihi.

b) Bölünmenin tam veya kısmi olup olmadığı.

c) Tam bölünme halinde şirketin infisah ettiği.

ç) Bölünmeye katılan diğer şirketlerin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, kayıtlı olduğu müdürlük.

d) Gereken hallerde kısmi bölünmeye bağlı olarak gerçekleştirilen sermaye azaltılması.

(4) Bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlük bölünme kararının tescilini, bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir.

(5) Bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlüğe aşağıdaki olgular tescil edilir:

a) Bölünme kararı ve tarihi.

b) Bölünme işlemine bağlı olarak yapılan sermaye artırımı.

c) Bölünme sonucunda yeni kurulacak, şirketin kuruluşunun tescili için gerekli olan tüm bilgiler.

ç) Kısmi bölünme sonucunda yapılan sermaye artırımında çıkarılan payların, bölünen şirkete mi yoksa ortaklarına mı tahsis edildiği.

d) Tam bölünme sonucu infisah eden şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, varsa işletme adı ve merkezi.

(6) Bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir. Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.

(7) Bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlükler; bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan ve müdürlüklerinde kayıtlı olan şirket tarafından devralınan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; yeni hak sahiplerini, bölünme kararlarının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirir.

UYARILAR

a) Bölünme yoluyla yeni kuruluş yapılıyorsa kurulan şirket anasözleşmesi bölünme planına eklenir (TTK 169/3)

b) Bölünmeye katılan şirketler, öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadır.

c) Öngörülen teminat sağlanmadan bölünme planı veya bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamaz.

d) Bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği ispat edilirse teminat altına alma yükümlülüğü ortadan kalkar.

e) BÖLÜNME NEDENİYLE ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILDIĞI için ayrıca sermaye azaltılması nedeniyle yapılması gereken alacaklılara çağrı ilanına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

f) Devralan şirket sermayesi, devreden şirket ortaklarının haklarını koruyacak oranda artırılır.

g) Bölünme sebebiyle sermaye artırımında ve yeni kuruluşta kanunun ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

ğ) Devralan şirket kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olsa ve tavan müsait olmasa bile tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir.

h) Bölünme yoluyla yeni şirket veya kooperatif kuruluyorsa Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanununun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulanır.

ı) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurul kararından iki ay önce merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca SPK’nun uygun gördüğü yerlerde;

            -Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını

            -Bölünme raporunu

-Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançolarını

Ortaklarının incelemesine sunar.

i) “Küçük ve orta” ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.

j) “Küçük ve orta” ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.

k) Bölünen şirket, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.

l) Bölünme suretiyle bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir.

m) Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.

 

…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin

 .…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı

 

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, şirket merkez adresinde yapılmıştır.

 

(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

 

(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri uyarınca  ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:…….............................-TL’lık Sermayesine tekabül eden ……........…… adet hissenin toplantıda asaleten, ….................…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

 

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

 

2-Şirketimiz tarafından bölünme nedeniyle Türk Ticaret Kanunu madde 174 de öngörülen alacaklılarla çağrı ilanları yapılmıştır.

 

Şirketimizin Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğünün ..........sicil ve ....................... mersis numarasında kayıtlı olan ......................................................... ünvanlı şirkete /TTK 166 ve 167 inci maddeleri uyarınca yapılan bölünme sözleşmesi ile kısmi olarak bölünmesine, hazırlanan ……../……/………………… tarihli kısmi bölünme sözleşmesinin/ kabul edilmesine,

 

(Kobi raporu varsa) Genel kurulumuza sunulan …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı Mali Müşavir raporuna göre şirketimiz kobi olduğu için ortaklarımızın tamamının onayı ile  TTK madde 171 de öngörülen ortaklara çağrıdan vazgeçilmiş ve TTK madde 169 da öngörülen bölünme raporu düzenlenmemesine;  

 

(Kobi raporu yoksa) Ortaklara çağrı; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin  ..../.../20... tarihli ...... sayılı ...... sayfasında yapılmıştır .../.../20.... tarihli Müdürler Kurulu bölünme raporunun görüşülerek kabul edilmesine;   

 

(Sermaye azatlımı yapılacaksa) Kısmen bölünen şirket olarak SMMM/YMM  …………………………………. nin, …………… tarih,………..sayılı raporuyla tespit edilen mal varlıkları .hususları ile tespit edilen …………………………TL ile ilgili şirketimizin sermayesinin azaltılacağı ve  bu nedenle sermayemizin …………………………..TL den………………………TL ye azaltıldığı, sermaye azaltılması ile ilgili hazırlanmış bulunan tadil metninin onaylanarak kabul edildiği;

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunun 159 ila 179 uncu maddeleri gereği Kısmi bölünmesine karar verilmiştir.

 

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat     'da toplantı sona erdirildi.

 

TOPLANTI BAŞKANI

Adı Soyadı:

TCKN:

Tam Bölünme

TTK 159 ila 179 uncu maddelerde düzenlenmiştir.

Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir.

Tam Bölünme; Bir sermaye şirketi veya kooperatifin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden bütün mal varlığını, alacak ve borçlarını mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin veya kooperatifin ortaklarına devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.

Bölünme;

 1. Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan tüm şirketlerde mevcut payları oranında şirket payları veriliyorsa oranların korunduğu bölünmedir.
 2. Devreden şirketin ortaklarına, bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları veriliyorsa oranların korunmadığı bölünmedir.

 

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ MADDE 128-

TAM BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER

A) Tam Bölünen şirket tarafından;

1) Bölünme sözleşmesi veya planının onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği(2 asıl )

2) Bölünme sözleşmesi ve/veya planı (TTK 166-167), ( 2 adet asıl

3) Bölünme dışında kalan malvarlığının olmadığı, bölünmenin tam bölünme olduğu, bölünmede oranların korunup korunmadığı hususları ile bölünmeye katılan diğer şirketlerin unvanları ve kayıtlı olduğu müdürlüklere ilişkin bilgileri içeren beyan,

4) Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan,(2 adet)

5) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı,

6) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

7) Yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporu (TTK 169) (2 adet asıl).  Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

8) Ortaklara inceleme hakkı çağrı ilanı; Genel kurul kararından iki ay önce şirket ortaklarına, inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği ticaret sicil gazetesi (TTK-171).  Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile; küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

9) Alacaklılara çağrı ilanı; Alacaklılarına yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı sicil gazetelerinin birer örneği (TTK 174 – 175)

B) Tam Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından;

1) Bölünme sözleşmesi ve/veya planının onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 adet asıl)

2) Bölünme sözleşmesi ve/veya planı (TTK 166-167), ( 1 adet asıl-2 adet fotokopi)

3) Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri,

4) Tam bölünen şirketin bölümlere ayrılmış malvarlığının bölümler itibarıyla değerlerinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

5) Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan,

6) Varsa sermaye artırımına ilişkin belgeler,

- Sermayenin Yeni şeklini içeren  Tadil Metni (2 adet asıl)

- Deviralan şirketin, sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu müşavire ait faaliyet belgesi aslı ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile denetçilik belgesi

7) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı,

8) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

9) Yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan bölünme raporu (TTK 169) (2 adet asıl)Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

10) Ortaklara inceleme hakkı çağrı ilanıGenel kurul kararından iki ay önce şirket ortaklarına, inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesi (TTK-171). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile; küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

11) Alacaklılara çağrı ilanıAlacaklılarına yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı sicil gazetelerinin birer örneği (TTK 174 – 175)

 Tescil

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ MADDE 129-

(1) Bölünmeye katılan şirketlerin tamamı, bölünme kararlarının tescili için ilgili müdürlük veya müdürlüklere başvurmadan tescil yapılamaz.

(2) Bölünen şirket, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.

(3) Bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe aşağıdaki olgular tescil edilir:

a) Bölünme kararı ve tarihi.

b) Bölünmenin tam veya kısmi olup olmadığı.

c) Tam bölünme halinde şirketin infisah ettiği.

ç) Bölünmeye katılan diğer şirketlerin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, kayıtlı olduğu müdürlük.

d) Gereken hallerde kısmi bölünmeye bağlı olarak gerçekleştirilen sermaye azaltılması.

(4) Bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlük bölünme kararının tescilini, bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir.

(5) Bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlüğe aşağıdaki olgular tescil edilir:

a) Bölünme kararı ve tarihi.

b) Bölünme işlemine bağlı olarak yapılan sermaye artırımı.

c) Bölünme sonucunda yeni kurulacak, şirketin kuruluşunun tescili için gerekli olan tüm bilgiler.

ç) Kısmi bölünme sonucunda yapılan sermaye artırımında çıkarılan payların, bölünen şirkete mi yoksa ortaklarına mı tahsis edildiği.

d) Tam bölünme sonucu infisah eden şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, varsa işletme adı ve merkezi.

(6) Bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir. Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.

(7) Bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlükler; bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan ve müdürlüklerinde kayıtlı olan şirket tarafından devralınan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; yeni hak sahiplerini, bölünme kararlarının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirir.

UYARILAR

a) Bölünme yoluyla yeni kuruluş yapılıyorsa kurulan şirket anasözleşmesi bölünme planına eklenir. (TTK 169/3)

b) Bölünmeye katılan şirketler, öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadır.

c) Öngörülen teminat sağlanmadan bölünme planı veya bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamaz.

d) Bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği ispat edilirse teminat altına alma yükümlülüğü ortadan kalkar.

e) BÖLÜNME NEDENİYLE ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILDIĞI için ayrıca sermaye azaltılması nedeniyle yapılması gereken alacaklılara çağrı ilanına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

f) Devralan şirket sermayesi, devreden şirket ortaklarının haklarını koruyacak oranda artırılır.

g) Bölünme sebebiyle sermaye artırımında ve yeni kuruluşta kanunun ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

ğ) Devralan şirket kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olsa ve tavan müsait olmasa bile tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir.

h) Bölünme yoluyla yeni şirket veya kooperatif kuruluyorsa Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanununun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulanır.

ı) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurul kararından iki ay önce merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca SPK’nun uygun gördüğü yerlerde;

            -Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını

            -Bölünme raporunu

-Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançolarını

Ortaklarının incelemesine sunar.

i) “Küçük ve orta” ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.

j) “Küçük ve orta” ölçekli şirketlerde, bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belgenin müdürlüğe verilmesi gerekir.

k) Bölünen şirket, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.

l) Bölünme suretiyle bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir.

m) Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması halinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir.